Xarxa Afic

Categories

Mostrant els resultats de 1 a 10 de 38

27-03-2020 L' Ajuntament de Quart de Poblet i l'Associació de Comerciants (ACQ), preparen un llistat de comerços i establiments locals oberts i amb repartiment a domicili.

 L'Ajuntament de Quart de Poblet, al costat de la Associació Comerciants Quart de Poblet (ACQ), prepara un llistat de comerços i establiments que romanen oberts durant l'estat d'alarma, complint sempre les directrius del RD 463/2020.

Si vols que el teu establiment forme part del llistat https://cutt.ly/2tqzkfz

De moment, ja pots consultar els llocs del mercat municipal que continuen la seua labor.

#QuedataCasa #JoemQuedeaCasa #EsteViruselParemJuntxs

20-03-2020 ‼️SUSPENSIÓ DE PROCEDIMENTS TRIBUTARIS‼️

Amb l'objectiu de facilitar el pagament dels tributs i taxes municipals durant el període de crisi sanitària i, amb el propòsit de salvaguardar els drets i interessos dels i les contribuents, l'Ajuntament de Quart de Poblet, en aplicació del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'emergència, ha adoptat les següents mesures:

1. Se suspén el càrrec de tots els fraccionaments en curs i dels terminis de venciment especial que ja s'hagueren aprovat.

2. Es prorroga el període voluntari de pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i de la Taxa per Entrada de Vehicles (GUAL) pel temps que dure l'Estat d'Alarma.

3. S'ajorna el cobrament dels rebuts domiciliats de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i de la Taxa per Entrada de Vehicles (GUAL).

18-03-2020 REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER ENFRONT DE L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19.

Informació sobre el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 març, sobre les mesures específiques per a les personas autónomas.


El present reial decret llei amplia les mesures ja preses amb un paquet econòmic i social de gran abast i magnitud, amb l'objectiu de contribuir a evitar un impacte econòmic prolongat més enllà de la crisi sanitària, donant prioritat a la protecció de les famílies, autónomos y empreses més directament afectades.

Es posa l'èmfasi en la casuística dels autònoms, particularment afectats per la situació actual, creant una prestació extraordinària per cessament d'activitat, que cobrix la finalització de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

Autònoms:

Article 17. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o fins a l'últim dia del mes en què finalitze el dit estat d'alarma, de prolongar-se este durant més d'un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals queden suspeses, en virtut del que preveu el mencionat Reial Decret, o, en otrocaso, quan la seua facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es veja reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat que es regula en este article, sempre que complisquen els requisits següents:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Per Compte Propi o Autònoms o, si és el cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

b) En el cas que la seua activitat no es veja directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seua facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complira este requisit, l'òrgan gestor invitarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en este article tindrà una duración d'un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitze l'estat d'alarma, en el cas que este es prorrogue i tinga una duració superior al mes. El temps de la seua percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat a què el beneficiari puga tindre dret en el futur.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

TEXT INTEGRO-Real Decret llei 8/2020

Més enllaços i informació per a PIMES en relació al COVID 10

 

17-03-2020 INFORMACIÓ I RECOMANACIONS EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS, CONSELLERIA ECONOMIA I ALTRES ENTITATS.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana s'han publicat una sèrie de recomanacions, referents a la prevenció del Coronavirus (COVID-19), que es poden consultar i descarregar a través dels següents enllaços:

Recomanacions: la millor prevenció és la higiene
Recomanacions en relació al Coronavirus

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha habilitat el telèfon 900353135 per a atendre els dubtes d'empreses, autònoms i comerços: http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852158

Red de AFICS: COVID-19. INFORMACIÓ D'INTERÉS

D'altra banda recopilem alguna informació d'interés, de l'actualitat PATECO:

Actualitat Pateco

Preguntes freqüents i una altra informació rellevant al comerç local:

PREGUNTES I RESPOSTES FREQÜENTS PER A l'EMPRESES DEL COMERÇ MINORISTA SOBRE LA CRISI SANITÀRIA DEL CORONAVIRUS COVID-19-PATECO (Actualitzat 17 de març de 2020)
MODEL DE CERTIFICAT DE DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS PER A EMPRESES
DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES PER A AFRONTAR L'EMERGÈNCIA DEL CORONAVIRUS EN EL COMERÇ MINORISTA (PATECO).
REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PER EL QUE ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A la GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19
"Article 10. Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals.
1. Se suspén l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, ópticas y productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries(*), premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspén qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent puga suposar un risc de contagi.
2. La permanència en els establiments comercials l'obertura dels quals estiga permesa haurà de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguen realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments. En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguen la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles contagis.
3. Se suspén l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupen espectacles públics, les activitats esportives i d'oci indicats en l'annex del present reial decret.
4. Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.
5. Se suspenen així mateix les revetles, desfilades i festes populars".

(*) Les perruqueries només podran prestar serveis a domicili, no en els locals, i només per a aquells més vulnerables i per raons d'higiene.

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER Als ESTABLIMENTS I TREBALLADORS DEL SECTOR TURÍSTIC

Més informació per a obtindre i ampliar informació en relació al CORONAVIRUS:

Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: http://www.san.gva.es/coronavirus
Informació Nacional *Coronavirus (*COVID-19). Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/
Ajuntament de Quart de Poblet: http://quartdepoblet.org
Portal del Comerciant de Quart de Poblet: https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/

17-03-2020 AJUDES A LA INICIATIVA EMPRENEDORA 2020, PROMOGUDES PER L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET. Termini de presentació paralitzat o suspés per la declaració d'estat d'alarma RD. 463/2020.

Ajudes de fins a 1.500 euros a persones físiques que hagen iniciat o inicien la seua activitat empresarial en el municipi de Quart de Poblet, des de l'1 de maig de 2019 fins al termini de finalització de presentació de sol·licituds, i complisquen la resta dels requisits de les bases.L'objecte del qual és secundar i fomentar la creació de l'activitat empresarial de persones emprenedores per compte propi, i afavorir així la generació d'ocupació en el muncipi de Quart de Poblet.

Podeu veure la informació sobre les bases, el seu objecte, requisits i una altra informacióen:

Tauler d'anuncis web municipal.

17-03-2020  AJUDES Al COMERÇ LOCAL PER A POTENCIAR I AFAVORIR L'ÚS DEL VALENCIÀ 2020. Termini de presentació paralitzat o suspés per la declaració d'estat d'alarma RD. 463/2020.

Aquestes ajudes de fins a 600 euros al comerç local, tenen com a fi potenciar i afavorir la recuperació i promoció de l'ús valencià en el comerç local, creats o de nova creació situats a Quart de Poblet, tal com es recullen en les bases.

Podeu veure la informació sobre les bases, el seu objecte, requisits i una altra informacióen:

Tauler d'anuncis web municipal.